ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

1. Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между “Лакпром” АД, ЕИК
831900750, със седалище и адрес: 1252-с.Световрачене, София, ул.”Синчец” №16, вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна и
лицето, което е изявило по електронен път в уеб сайта shop.lackprom.com  съгласие с условията на
покупката, наричано по-долу за краткост КЛИЕНТ, от друга страна.
 
2. Публикуването на настоящите Общи условия и на описанието и цените на стоките в “Онлайн магазин
ЛАКПРОМ за бои, лакове, лепила, китове, индустриални и подови покрития, грундове, разредители,
втвърдители и др.” е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи
заявление за покупка в съответствие с тях  по описания по-долу начин. 
 
3. (1) Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "Лакпром" АД, собственик на уеб
сайта shop.lackprom.com от една страна и потребителите на страниците и услугите, намиращи се на
домейн shop.lackprom.com, наричан по-долу за краткост Сайтът. Общите условия обвързват всеки
потребител, който посещава Сайта, като с натискането на всеки един линк или бутон, разположени на
страницата на shop.lackprom.com.com, потребителят се съгласява и приема да спазва настоящите общи
условия.
  (2) С отбелязване в полето Приемам Общите условия, потребителят извършва електронно изявление по
смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема
Общите условия.
 
4. Поръчки на shop.lackprom.com се приемат 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.
 
5.За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва:
   5.1. Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;
   5.2. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
   5.3. Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване;
   5.4. Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка;
   5.5. Да платите цената на стоката;
   5.6. Да заплатите разходите по доставката;
   5.7.Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.
   5.8.Да получите стоката.
   5.9.да не подавате фиктивни заявки или друга информация;
   5.10.да спазвате българското законодателство,приложимото чуждо законодателство, настоящите Общи
условия, Интернет етиката,правилата на морала и добрите нрави;
   5.11.да не нарушавате чужди имуществени или неимуществени права;
   5.12.да не се представяте за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не
сте упълномощен да представлявате, или по друг начин да заблуждавате трети лица относно
самоличността си или принадлежността си към определена група хора.
 
6. (1) Всяко отделно заявление за покупка, отправено от КЛИЕНТА до ТЪРГОВЕЦА се счита отделно
договорено.
    (2) При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за ТЪРГОВЕЦА не възниква
задължение за изпълнение на поръчката.
    (3) Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявената от него за закупуване стока, е
изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.
 
7. "Лакпром" АД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, имейл. В
случай, че не бъде доказана изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от
поръчката със или без допълнително уведомление.
 
8. "Лакпром" АД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради
изчерпване на наличността или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината
за него.
 
9. След извършване на поръчката, ще получите уведомление на посочен от Вас e–mail адрес, което
съдържа линк за потвърждение на поръчката.  От този момента на потвърждаване на поръчката, заявката
се счита за приета и подлежи на по-нататъшна обработка от страна на "Лакпром" АД.
 
10. При заявка на покупка от Сайта, в случай, че за съответната стока са налице предвидени ценови
 отстъпки, Вие ще можете да използвате само една от отстъпките, на които имате право, по Ваш избор.

 
11. (1) Одобрените начини за плащане на покупките от Сайта са: 
             11.1. в брой при доставка (наложен платеж), 
             11.2. по банков път 
             11.3 в брой във фирмените магазини посочени в раздел Доставка 
       (2) Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма .
       (3) В случай, че заплащането по банков път се забави повече от 3 работни дни от извършване на
поръчката, "Лакпром" АД може едностранно да анулира направената поръчка.
 
12.Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на продукти,
поръчани от shop.lackprom.com, заедно с настоящите общи условия, представляват пълна регулация на
договорните отношения на двете страни, освен в случаите, когато потребителят е подписал отделен
договор за покупко-продажба с "Лакпром" АД.
 
13. (1) "Лакпром" АД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на Сайта по
всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат
вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални
към момента на потвърждаване на съответната поръчка.
      (2) Указаните цени на отделните продукти са за единично количество или единична опаковка и не
включват разходите за доставка.
      (3) Разходите за доставка се формират въз основа на теглото на отделните артикули, съгласно
ценовата листа на куриерската фирма.  
 
Чл.14. (1) Съгласно чл.50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от
договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и
без да заплаща каквито и да е разходи 
Правото на отказ може да бъде упражнено само, в случай, че са изпълнени следните условия: не е
нарушена целостта на оригиналната опаковка(същата не е отваряна) и потребителя да е предоставил на
„ЛАКПРОМ”АД копие от оригиналната фактура или оригиналната касова бележка, придружена със
съответната стокова разписка. 
           (2) За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за
отказ, съгласно Приложение №6 към ЗЗП по електронен път или да заяви недвусмислено по друг начин
решението си да се откаже от договора, преди изтичането на срока по ал.1. „ЛАКПРОМ”АД е длъжен
незабавно да изпрати на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от потребителя.
 
15. Ние събираме информацията, която сте ни предоставили по време на вашата регистрация в уеб
сайта.
 Информацията, събрана от "Лакпром" АД при използването на уеб сайта, ще се използва само за
посочените цели и в съответствие с приложимото право. "Лакпром" АД няма да предоставя информация
на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, "Лакпром" АД се стреми да обезпечи
сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки
че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност
от "Лакпром" АД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. Ние не отдаваме,
продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод,
освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.


 
16. "Лакпром" АД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време  да променя, добавя или
заличава части от тези Условия за ползване. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за
ползване във всеки един момент, преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате
Сайта след публикуването на промените, се приема  като потвърждение за това, че приемате и сте
съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване. С настоящето вие се съгласявате, че всички
последващи покупки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на изменените
условия за ползване, а след това в съответствие с тези изменени Условия за ползване. В зависимост от
изпълнението на тези Условия за ползване и всякакви техни модификации, "Лакпром" АД предоставя на
Вас („Крайният потребител”) лично,  изключително, непрехвърляемо  право да влизате и да използвате
Сайта. Поръчвайки продукти от магазина на "Лакпром" АД (както онлайн, така и по друг начин) или
приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, Клиентът се съгласява да бъде
обвързан с и приема тези Условия. "Лакпром" АД си запазва правото за променя тези условия, без
предизвестие, по всяко време и единствено по собствено усмотрение.
 
17. "Лакпром" АД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта
shop.lackprom.com на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от
законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушение, се
задължава да извести за тях "Лакпром" АД, за да бъде отстранен линка съм сайта-нарушител.
 
18. Продажбата на продукти се регламентира от Търговския закон, Закона за защита на потребителите и
Закона за електронната  търговия.

 
19. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство на Република България.

Shopping Cart
Scroll to Top