Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита

ПечатE-mail
Боя фасадна ХС-140БХПМ КЧ-11 - хлоркаучукова

БХПМ АК-11 - акрилатна

Директива 2004/42/ЕС

Предназначение
Предназначена е за хоризонтална маркировка на пътища и улици с голяма натовареност на движението; настилки в складови стопанства за течни горива, бензиностанции и газостанции; самолетни писти с асфалтови и бетонови настилки.


Разредител
ХК-1 при необходимост

Разход
450 г/кв.м за дебелина на мокрия филм 300μm

Съхнене
30 мин при 20ºС

Опаковка
26 кг

В резултат на одит е получен Сертификат за съответствие 018-НСИОССП- 0209 в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти – за пътни платна от I до VI категория и изпълнява изискванията на БДС EN 1436-2001.

Определени светлотехнически характеристики съгласно БДС 16102-85; БДС EN 1871-2004 със и без светлоотражателни перли

Сертификат за контрол № 135/23.10.2006, издаден от НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ “ИНФРАСТРУКТУРА” ЕООД - контролиран показател съпротивление на хлъзгане


Инструкция за употреба (65,62 KB)
БХПМ АК-11 - акрилатна
Copyright © 2023 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions